Martin Luther King - sławny bojownik
Jeden z najważniejszych orędowników pokojowych metod rozwiązywania problemów społecznych, Martin Luther King, urodził się w Atlancie 15 stycznia 1929 roku. King studiował w Crozer Theological Seminary w Pennsylwanii i na Uniwersytecie w Bostonie. W roku 1953 poślubił Corettę Scott, a następnie w roku 1955 uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych.

5 grudnia 1955 r. został wybrany na prezydenta Montgomery Improvement Association. Rok później prawo segregacji zostało uznane za niezgodne z konstytucją.

Dążąc do osiągnięcia sukcesu w Montgomery, King założył Southern Christian Leadership Conference w 1957 r. W roku 1959 udał się w podróż do Indii i pogłębił swe zrozumienie strategii walki bez przemocy, wprowadzonej przez Gandhiego.

W roku 1960 czarni studenci zainicjowali falę biernych protestów, a King udzielił poparcia ruchowi studenckiemu. 28 sierpnia 1963 masowe demonstracje przybrały formę Marszu na Waszyngton. Na stopniach Lincoln Memorial King wygłosił swoje słynne przemówienie „Miałem kiedyś sen”.

W tym samym roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. W roku 1964 dzięki prezydentowi Kennedy'emu, szersze prawa obywaJtelskie dla czarnych zostały uchwalone przez Kongres. Cztery lata później, 4 kwietnia 1968 roku King został zamordowany.

Martin Luther King - a famous campaigner

One of the most vital advocates of nonviolence methods of social change, Martin Luther King, Jr was born in Atlanta on 15 January 1929. King studied at Crozer Theological Seminary in Pennsylvania and Boston University. He married Coretta Scott in 1953, and then received his Ph.D. in systematic theology in 1955.

On 5 December 1955, he was elected president of Montgomery Improvement Association. Next year segregation laws became unconstitutional.

Seeking to build upon the success in Montgomery, King founded the Southern Christian Leadership Conference in 1957. In 1959, King toured India and further developed his understanding of Gandhian nonviolent strategies.

In 1960, black college students initiated a wave of sit-in protests and King supported the student movement. Mass demonstrations culminated in the March on Washington on 28 August 1963. On the steps of the Lincoln Memorial King delivered his famous "I Have a Dream" speech.

The same year he got the Nobel Peace Prize. In 1964 thanks to President Kennedy broad civil rights for the Blacks were legislated by Congress. Four years later, on 4 April 1968, King was assassinated.

Słowniczek

advocate - orędownik

Ph.D. - doktor (tytuł naukowy)

civil rights
- prawa obywatelskie

seek - dążyć

initiate - zapoczątkować

assassinated - zamordowany