Podanie o pracę
Szanowny Doktorze Winter,

Piszę do Pana, aby ubiegać się o pracę na stanowisku kierownika sprzedaży w Pańskiej firmie. Do podania dołączam życiorys zawierający szczegóły dotyczące moich kwalifikacji zawodowych i przebiegu kariery.

Obecnie studiuję na Akademii Ekonomicznej. Za rok skończę studia i uzyskam tytuł magistra nauk ekonomicznych.

Chciałbym dodać, iż mam doświadczenie w organizowaniu sprzedaży, ponieważ od trzech lat pracuję we własnym sklepie.

Jeśli chodzi o języki obce, mówię biegle po francusku, niemiecku i angielsku. Poza językami, interesują mnie dwie dziedziny: informatyka i telekomunikacja.

Praca, którą Pan proponuje, odpowiada moim zainteresowaniom zawodowym i osobistym. Jeśli będzie Pan wymagał więcej szczegółów, proszę się nie wahać i skontaktować ze mną. Oczekuję na szybką odpowiedź.

Z poważaniem,

Anna Nowak

A letter of application for a job

Anna Nowak

27 High Street

London C2 2 EL

tel.0608-01316 Dr K. Winter

SONY/UK/LTD

14 East End Drive

London AW 4

September 23rd 2004

Dear Dr Winter,

I am writing to apply for the position of sales manager in your company. I enclose my curriculum vitae with full details of my professional qualifications and career.

At present I am studying at the University of Economics, but in a year's time I will graduate and receive a degree in business administration.

I would like to add that I have experience in organizing sales because I have been working in my own shop for three years.

As for foreign languages, I can speak German, French and English fluently. Apart from languages, there are two fields which I am interested in: the computer industry and the telecommunications industry.

The job you are offering matches my professional and personal interests. If you require any further details, please do not hesitate to contact me. I look forward to hearing from you.

Yours sincerely,

Anna Nowak

Słowniczek

apply for - ubiegać się o

position of sales manager - stanowisko kierownika sprzedaży

enclose - załączyć, dołączć

details - szczegóły

graduate - ukończyć (uczelnię)

a degree in business administration - tytuł magistra nauk ekonomicznych

fluently - płynnie, biegle

match - odpowiadać, pasować

require - wymagać

hesitate - wahać się