Szczęście to najważniejsza rzecz w życiu człowieka
Każdy zastanawia się, co jest najważniejsze w ludzkim życiu. Moim zdaniem najistotniejszą wartością, która naprawdę ma znaczenie, jest szczęście. Czym jest dla mnie szczęście? Szczęście to radość życia, którą odczuwam niezależnie od okoliczności. Innymi słowy, zdaję sobię sprawę, że w moim życiu muszą mieć miejsce lepsze i gorsze chwile, ale to co naprawdę ma znaczenie to dar życia, za który jestem wdzięczna. I to jest dla mnie podstawowe źródło szczęścia.

Czy to oznacza, że jedyną rzeczą, która mnie uszczęśliwia jest to, że istnieję? Oczywiście, że nie. Ja po prostu podchodzę entuzjastycznie do małych rzeczy - sądzę, iż potrafię czerpać radość z codziennego życia. Nie czekam na jakieś niezwykłe wydarzenia, które mogą nigdy się nie zdarzyć. Co więcej, naprawdę próbuję być w dobrym nastroju, a jeśli to niemożliwe, robię wszystko, by rozładować stres. Zdaję sobie również sprawę, że nie mogę osiągnąć w życiu wszystkiego - sukcesu, kariery, bogactwa itp. Ale to mnie nie przygnębia, gdyż doceniam to, co mam - zdrowie, kochającą rodzinę i kilku dobrych przyjaciół. I będę najszczęśliwszą osobą na świecie, jeśli nic się nie zmieni na gorsze.

Happiness is the most important thing in human life

Everyone wonders what the most important thing in human life is. In my opinion, the most vital value which really matters is happiness. What does happiness mean to me? It is a joy of life which I feel independently of circumstances. In other words, I realize that some better and worse things must happen in my life, but what really matters is that I have got a gift of life, which I am grateful for. And that is for me the primary source of happiness.

Does it mean that the only thing which makes me happy is the fact that I exist? Of course, not. I am simply enthusiastic about small things - I think I can enjoy my everyday life. I do not wait for some unusual events which may never happen. What is more, I really try to be in a good mood, and if it is not possible I do my best to relieve stress. I realize that I cannot achieve everything in my life - success, career, richness etc. But it does not make me depressed, as I appreciate what I have got - good health, a loving family and some good friends. And I will be the happiest person in the world if nothing changes for worse.

Słowniczek

vital value - istotna, ważna wartość

independently of circumstances - niezależnie od okoliczności

grateful - wdzięczny

primary - podstawowy

realize - zdawać sobie sprawę

achieve - osiągnąć