Zdania logiczne. Prawa De Morgana


Przez „zdanie” w logice będziemy rozumieć tylko takie wyrażenie, o którym można orzec, czy jest prawdziwe czy fałszywe (stwierdzić jego wartość logiczną).

PrzykładKażdemu zdaniu logicznemu przypisujemy jedną z dwóch ocen: prawda lub fałsz. Jest to tzw. ocena wartości logicznej zdania. Prawdę oznaczamy cyfrą 1, fałsz - cyfrą 0. Zdania oznaczamy zwykle małymi literami.

Zdanie: „Liczba 2 jest liczbą parzystą.” - jest zdaniem pojedynczym. W tekście matematycznym często występują zdania złożone, np. „2 jest liczbą parzystą i 3 jest liczbą nieparzystą”.